Lịch thi chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTT (2016)

Lịch thi chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTT (2016)

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THÁNG 10, 11, 12/2016

Tháng Ngày thi Trường cấp chứng chỉ Địa điểm thi Đăng ký
10  8, 9/10 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội Đăng ký
 15, 16/10 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 22, 23/10 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 29, 30/10 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
11  5, 6/11 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 12, 13/11 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 19, 20/11 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh(dự kiến) Đăng ký
 26, 27/11 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
12  3,4 /12 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 10, 11/12 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 17, 18/12 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký
 24, 25/12 ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh (dự kiến) Đăng ký

 

 

CÁC HỘI ĐỒNG ĐÃ TỔ CHỨC THI:

Tháng Ngày thi Trường cấp chứng chỉ Địa điểm thi Đăng ký
1   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
2   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
3   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Hết hạn
4   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
5   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
6   ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương Hết hạn
7   ĐH Quốc gia Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
8   ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội Hết hạn
9   ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Nam Định Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình Hết hạn
  ĐH Quốc gia; ĐH Nội vụ   Hết hạn